BPM & Key Signatures of Songs by Zero Two

  • Darling Ohayo - Tik Tok
  • Izantachi (Zero Two) - Tik Tok