BPM & Key Signatures of Songs by Traditional Hebrew

  • Havah Nagilah
  • Shalom Chaverim
  • Shalom Chaveyrim