BPM & Key Signatures of Songs by Tommaso Giordani

  • Caro mio ben (Thou, all my bliss)
  • Caro Mio Ben - Piano Accompaniment