BPM & Key Signatures of Songs by Komal Vashisth

  • Jai Ganesh Deva - Female Version